بيمه مسئوليت پيراپزشكان دانا گروه 1 نیستم دو سال

3,042,463 ریال