بيمه مسئوليت پيراپزشكان دانا گروه 1 نیستم یک سال

3,245,268 ریال