بيمه مسئوليت پزشكان کارآفرین گروه 3 هستم صدور اولیه

19,423,800 ریال