بيمه مسئوليت پزشكان کارآفرین گروه 2 هستم یک سال

24,459,600 ریال