بيمه مسئوليت پزشكان کارآفرین گروه 1 هستم صدور اولیه

38,847,600 ریال