بيمه مسئوليت پزشكان کارآفرین گروه 1 هستم پنج سال

28,056,600 ریال