بيمه مسئوليت پزشكان کارآفرین گروه 1 هستم دو سال

34,531,200 ریال