بيمه مسئوليت پزشكان دانا گروه 3 نیستم صدور اولیه

10,071,600 ریال