بيمه مسئوليت پزشكان دانا گروه 2 نیستم صدور اولیه

13,848,450 ریال