بيمه مسئوليت پزشكان دانا گروه 2 هستم صدور اولیه

15,233,295 ریال