بيمه مسئوليت پزشكان دانا گروه 1 نیستم صدور اولیه

16,366,350 ریال