بيمه مسئوليت پزشكان دانا گروه 1 هستم سه سال

14,002,347 ریال