بيمه مسئوليت پزشكان دانا گروه 1 نیستم هفت سال و بیشتر

9,092,442 ریال