بيمه مسئوليت پزشكان دانا گروه 6 نیستم دو سال

2,098,250 ریال