بيمه مسئوليت پزشكان دانا گروه 5 نیستم سه سال

2,937,550 ریال