بيمه مسئوليت پزشكان دانا گروه 4 نیستم چهار سال

3,636,992 ریال