بيمه مسئوليت پزشكان دانا گروه 3 هستم شش سال

6,770,328 ریال