بيمه مسئوليت پزشكان دانا گروه 3 نیستم هفت سال و بیشتر

5,595,308 ریال