بيمه مسئوليت پزشكان دانا گروه 2 هستم یک سال

13,540,732 ریال