بيمه مسئوليت پزشكان دانا گروه 1 هستم شش سال

11,001,849 ریال